Handläggning av ditt ärende – så går en skadeanmälan till

Handläggning av ditt ärende – så går en skade-anmälan till

1

Vi får en skadeanmälan från dig.

Patienten, eller dennes ombud, gör en skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen. Instruktioner för detta finns här. På hemsidan kan man också göra en anmälan direkt via vårt webformulär här.

2

Handläggaren skickar ut fullmaktsblankett

En handläggare på Läkemedelsförsäkringen skickar ut en fullmaktsblankett som patienten fyller i och återsänder till Läkemedelsförsäkringen.

3

Utdrag journaler från sjukvården

Med stöd av den ifyllda fullmakten begär handläggaren ut journaler, remisser och medicinlistor från vården. Notera att Läkemedelsförsäkringen oftast behöver ta del av patientens hela journal, inte bara de delar som rör läkemedlet i fråga. Materialet används för att bedöma skadans svårighetsgrad. Ju snabbare försäkringen får det begärda materialet desto snabbare kan handläggaren komma vidare i ärendet. Journalen skickas av praktiska skäl till oss som vanligt brev, inte rekommenderat. Oftast har vi skickat med svarskuvert i samband med begäran om uppgifter. Svarskuvertet är alltid smidigast och enklast att använda för att skicka handlingarna till oss.

4

Sammanställning

När alla journaler finns på plats sammanställer handläggaren patientens ärende och skickar det till en medicinsk rådgivare inom det aktuella terapiområdet.

5

Bedömning och utlåtande

Den medicinske rådgivaren bedömer ärendet enligt försäkringens villkor och skickar sedan sitt utlåtande tillbaka till Läkemedelsförsäkringen.

6

Intyg från läkare

I vissa fall begärs även ett intyg av den behandlande läkaren för en sambands- och skälighetsbedömning samt bedömning av invaliditetsgraden.

7

Handläggare fattar beslut

Med hjälp av utlåtandet från den medicinska rådgivaren och eventuellt intyg från läkaren kan handläggaren fatta ett beslut i ärendet. Beslutet är sekretessbelagt, även för hälso- och sjukvårdspersonal. Om utredningen kommer fram till att skadan orsakats av läkemedel och inte kunnat förutses samt att den är allvarligare än de problem som patienten medicinerats för är hen berättigad ersättning.

Om patienten inte är nöjd med det beslut som Läkemedelsförsäkringen fattat går det att begära överprövning via Läkemedelsskadenämnden. Du kan läsa om ärenden som nämnden tidigare prövat i referatsamlingen.

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer